Ús de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si segueixes navegant, entenen que n'acceptes l'ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Condicions d'ús dels serveis de LLEIDA.NET

Aquestes Condicions s'aplicaran als següents serveis oferts per LLEIDA.NET:

Comunicacions certificades: SMS certificat, Correu electrònic certificat, Factura certificada, Minuta certificada, Recepció certificada, Contracte SMS. Clica al logo per obtenir més informació.

Comunicacions no certificades: SMS, MMS, Estrelles, Mailer, SMS to e-mail, SMS indirecte. Clica al logo per obtenir més informació.

Checker de dades: Checker de telèfon, Checker d'e-mail, Índex Lleida.net. Clica al logo per obtenir més informació.

1. La seva relació amb LLEIDA.NET

1.1 L'ús que faci del programari, dels serveis i del lloc web de LLEIDA.NET (d'ara endavant, els "Serveis", dels quals s'exclouen aquells serveis que LLEIDA.NET pugui proporcionar-li en virtut de qualsevol altre acord escrit independent) es regeix per les condicions del present acord legal subscrit entre vostè i LLEIDA.NET. Per LLEIDA.NET s'entendrà LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S. a. Inc., amb domicili en PCiTAL, Edifici H1 2ª planta, B-25003 Lleida (Espanya).

1.2 Tret que vostè i LLEIDA.NET estableixin el contrari per escrit, l'acord amb LLEIDA.NET sempre inclourà, com a mínim, les condicions estipulades en aquest document. D'ara endavant, aquestes condicions es denominaran "Condicions Generals".

1.3 L'acord subscrit entre vostè i LLEIDA.NET també podrà incloure les condicions establertes en les Condicions Addicionals del servei de LLEIDA.NET, a més de les Condicions Generals. D'ara endavant, tot això es denominarà indistintament les "Condicions", les quals conformen un acord legalment vinculant entre vostè i LLEIDA.NET. Sempre que un Servei estigui regit per Condicions Addicionals, podrà llegir-les en l'espai destinat a tal fi en el Servei o a través de l'ús d'aquest.

1.4 En el cas que existeixi alguna incoherència entre les Condicions Addicionals i les Condicions Generals en relació amb el Servei, prevaldran les disposicions de les primeres.

2. Acceptació de les Condicions

2.1 Abans de fer ús dels Serveis, haurà d'acceptar les Condicions. En cas contrari, no podrà usar-los.

2.2 Per acceptar les Condicions haurà de fer clic en la casella habilitada a tal fi en la interfície d'usuari del Servei en qüestió.

3. Ús dels Serveis

3.1 Accepta utilitzar els Serveis exclusivament amb les finalitats estipulades en (a) les Condicions i (b) en qualsevol llei o regulació aplicable o en qualsevol de les pràctiques o directrius acceptades en les jurisdiccions pertinents.

3.2 Així mateix, es compromet a no involucrar-se en cap activitat que interfereixi o que interrompi els Serveis o els servidors i xarxes connectats a aquests.

3.3 Tret que s'estipuli el contrari en un acord independent entre vostè i LLEIDA.NET, es compromet a no reproduir, duplicar, copiar, vendre, comercialitzar ni revendre els Serveis per a cap fi.

3.4 Pel present acord, accepta que vostè és l'únic responsable (i que LLEIDA.NET renúncia a tota responsabilitat cap a vostè o cap a qualsevol tercer) de l'incompliment de qualsevol de les obligacions contretes en virtut de les Condicions, així com de les conseqüències derivades d'aquest incompliment (entre les quals s'inclou qualsevol pèrdua o dany que pogués ocasionar a LLEIDA.NET).

4. Política de privadesa

La política de privadesa de LLEIDA.NET explica el tractament de les dades personals en usar els nostres Serveis. Si vostè usa els nostres Serveis, accepta expressament que LLEIDA.NET tracti aquestes dades de conformitat amb la referida política de privadesa.

5. Contingut dels Serveis

Pel present acord, vostè accepta que és l'únic responsable (i que LLEIDA.NET renúncia a tota responsabilitat enfront de vostè o qualsevol tercer) de tot el contingut que creï, transfereixi o comuniqui durant l'ús dels Serveis, així com de les conseqüències derivades de les seves accions, inclosa qualsevol pèrdua o dany que pogués ocasionar a LLEIDA.NET.

6. Drets sobre la propietat intel·lectual i industrial

6.1 Vostè accepta que LLEIDA.NET o els seus llicenciadors són els propietaris de tots els drets, títols i interessos legals associats als Serveis, inclosos tots els drets sobre la propietat intel·lectual i industrial que actuïn sobre ells, independentment de si tals drets estan registrats o no i del país en el qual existeixin.

6.2 Tret que acordi el contrari per escrit amb LLEIDA.NET, cap de les disposicions de les Condicions li atorga el dret a usar els noms i les marques comercials de LLEIDA.NET, les seves marques de servei, logotips, noms de domini o altres característiques distintives de marca.

7. Llicència de LLEIDA.NET

7.1 LLEIDA.NET li concedeix una llicència personal, internacional, no transferible i no exclusiva per usar el programari proporcionat per LLEIDA.NET com a part dels Serveis (d'ara endavant, el Programari). Aquesta llicència s'atorga amb l'únic propòsit de permetre-li utilitzar els Serveis que li ofereix LLEIDA.NET i de beneficiar-se d'ells segons l'estipulat en les Condicions.

7.2 Queda prohibit copiar, modificar, descompilar o intentar extreure el codi font del Programari total o parcialment, crear treballs derivats o realitzar enginyeria inversa del mateix, així com permetre que un tercer ho faci, tret que així ho permeti o ho exigeixi la llei o que LLEIDA.NET li concedeixi tals drets per escrit.

7.3 Tret que LLEIDA.NET li hagi concedit permís per escrit, no podrà transmetre ni concedir sub-llicencies dels seus drets per utilitzar el Programari ni transferir cap de tals drets.

8. La seva llicència sobre el contingut

Vostè conservarà els drets d'autor i qualsevol altre dret que ja posseeixi sobre contingut que enviï, publiqui o mostri en els Serveis o a través d'ells.

9. Actualitzacions del Programari

El Programari que utilitza podrà descarregar i instal·lar automàticament actualitzacions de LLEIDA.NET de forma periòdica. Aquestes actualitzacions estan dissenyades per millorar, optimitzar i desenvolupar els Serveis i es poden presentar en forma de correccions, funcions millorades, nous mòduls de programari i versions totalment noves. Accepta rebre aquestes actualitzacions, i permet a LLEIDA.NET proporcionar-les-hi, com a part d'aquests Serveis.

10. Finalització de la seva relació amb LLEIDA.NET

10.1 Les Condicions seguiran vigents fins que vostè o LLEIDA.NET decideixin resoldre-les, segons l'estipulat a continuació.

10.2 LLEIDA.NET podrà resoldre l'acord legal establert amb vostè en qualsevol moment si:

(a) Ha incomplit alguna de les disposicions de les Condicions o ha actuat d'alguna manera que demostri que no té intenció de complir amb tals disposicions o que no pot complir-les.

(b) Així l'hi exigeix a LLEIDA.NET la llei, per exemple, en cas que la prestació dels Serveis sigui o passi a ser il·legal.

(c) El soci amb el qual LLEIDA.NET li ofereix els Serveis ha suspès la seva relació amb LLEIDA.NET o ha deixat de proporcionar-li els Serveis.

(d) LLEIDA.NET es troba en tràmits d'interrompre la prestació dels Serveis als usuaris del país de residència de l'usuari o en el qual aquest utilitza el Servei.

(i) La prestació dels Serveis per part de LLEIDA.NET ha deixat de ser comercialment viable des del punt de vista de LLEIDA.NET.

11. EXCLUSIÓ DE GARANTIES

11.1 VOSTÉ MANIFESTA I ADMET EXPRESSAMENT QUE L'ÚS DELS SERVEIS ES REALITZA SOTA LA SEVA PRÒPIA RESPONSABILITAT I QUE EL SERVEI ES SUBMINISTRA "TAL COM ÉS" I EN FUNCIÓ DE "LA SEVA DISPONIBILITAT".

11.2 EN CONCRET, LLEIDA.NET, LES SEVES SUBSIDIÀRIES I FILIALS I ELS SEUS LLICENCIADORS NO GARANTEIXEN QUE:

(A) L'ÚS QUE FACI DELS SERVEIS S'AJUSTI A LES SEVES NECESSITATS ESPECÍFIQUES.

(B) ELS SERVEIS ES PROPORCIONIN DE FORMA ININTERROMPUDA, PRECISA, SEGURA O SENSE ERRORS.

(C) LA INFORMACIÓ QUE OBTINGUI COM A CONSEQÜÉNCIA DE L'ÚS DELS SERVEIS SIGUI EXACTA O FIABLE.

(D) ES CORREGIRAN ELS DEFECTES DE FUNCIONAMENT I D'OPERATIVITAT DE QUALSEVOL PROGRAMARI QUE ES PROPORCIONI COM A PART DELS SERVEIS.

11.3 TOT MATERIAL DESCARREGAT O OBTINGUT PER QUALSEVOL UN ALTRE MITJÀ A TRAVÉS DE L'ÚS DELS SERVEIS CORRE AL SEU COMPTE I RISC, I VOSTÉ SERÀ L'ÚNIC RESPONSABLE DE QUALSEVOL DANY OCASIONAT EN EL SEU SISTEMA INFORMÀTIC O EN QUALSEVOL ALTRE DISPOSITIU, AIXÍ COM DE LA PÉRDUA DE DADES QUE PUGUI RESULTAR DE LA DESCÀRREGA DE DIT MATERIAL.

11.4 CAP TIPUS DE NOTIFICACIÓ NI D'INFORMACIÓ, JA SIGUI ORAL O ESCRITA, QUE HAGI OBTINGUT DE LLEIDA.NET O DELS SERVEIS, O MITJANÇANT AQUESTS ÚLTIMS, ORIGINARÀ GARANTIES NO ESMENTADES EXPRESSAMENT EN LES PRESENTS CONDICIONS.

11.5 LLEIDA.NET RENÚNCIA EXPRESSAMENT A TOTES LES GARANTIES I CONDICIONS DE QUALSEVOL TIPUS, JA SIGUIN EXPLÍCITES O IMPLÍCITES, INCLÒS, ENTRE UNES ALTRES, LES GARANTIES I LES CONDICIONS IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT, D'IDONEÏTAT PER A UNA FI CONCRETA I DE NO INFRACCIÓ.

12. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

12.1 VOSTÉ RECONEIX I ACCEPTA EXPRESSAMENT QUE LLEIDA.NET, LES SEVES FILIALS I ELS SEUS LLICENCIADORS NO SERAN RESPONSABLES DAVANT VOSTÉ PER:

(A) CAP DANY QUE VOSTÉ POGUÉS OCASIONAR Al PROPI USUARI O A TERCERS, INCLOENT QUALSEVOL PÉRDUA DE BENEFICIS, JA SIGUI DIRECTA O INDIRECTA, QUALSEVOL PÉRDUA DE PRESTIGI PROFESSIONAL O DE REPUTACIÓ EMPRESARIAL, QUALSEVOL PÉRDUA DE DADES PER LA SEVA BANDA, DESPESES DEL PROVEÏMENT DE BÉNS O DE SERVEIS SUBSTITUTIUS O ALTRES PÉRDUES INTANGIBLES;

(B) CAP PÉRDUA O DANY QUE VOSTÉ PUGUI OCASIONAR, INCLOSES, ENTRE UNES ALTRES, PÉRDUES O DANYS ORIGINATS COM A CONSEQÜÉNCIA DE:

(I) LA CONFIANÇA DIPOSITADA PER LA SEVA BANDA EN L'EXHAUSTIVITAT, EN LA PRECISIÓ O EN L'EXISTÉNCIA DE PUBLICITAT O COM A CONSEQÜÉNCIA DE QUALSEVOL RELACIÓ O TRANSACCIÓ ENTRE VOSTÉ I UN ALTRE ANUNCIANT O PATROCINADOR, PUBLICITAT DEL QUAL APAREGUI EN ELS SERVEIS;

(II) ELS CANVIS QUE LLEIDA.NET PUGUI INCORPORAR EN ELS SERVEIS O LA INTERRUPCIÓ TEMPORAL O DEFINITIVA D'AQUESTS O D'ALGUNA DE LES SEVES FUNCIONS;

(III) L'ELIMINACIÓ O EL DANY DEL CONTINGUT I D'ALTRES DADES DE DIVULGACIÓ QUE S'ALLOTGEN EN ELS SERVEIS O QUE S'OFEREIXEN A TRAVES D'AQUESTS, AIXÍ COM LA IMPOSSIBILITAT D'EMMAGATZEMAR-LOS;

(IV) LA IMPOSSIBILITAT DE PROPORCIONAR A LLEIDA.NET INFORMACIÓ PRECISA DEL COMPTE;

(V) LA NEGLIGÉNCIA PER NO HAVER PRESERVAT LA SEVA CONTRASENYA O LA INFORMACIÓ DEL SEU COMPTE DE FORMA SEGURA I CONFIDENCIAL.

13. Miscel·lània

13.1 Les presents Condicions constitueixen l'acord legal complet entre vostè i LLEIDA.NET, regeixen l'ús que faci dels Serveis, sense incloure els serveis que LLEIDA.NET li ofereixi en virtut d'un acord per escrit independent, i substitueixen qualsevol acord previ que existeixi entre vostè i LLEIDA.NET relatiu als Serveis.

13.2 Accepta que LLEIDA.NET pot proporcionar-li avisos, inclosos els relatius als canvis de les Condicions, a través del correu electrònic, del correu postal o mitjançant la seva publicació en els Serveis.

13.3 Accepta que, si LLEIDA.NET no exerceix cap dret estipulat en les Condicions o dels quals LLEIDA.NET pugui beneficiar-se en virtut d'alguna llei aplicable, s'interpretarà com que això no suposa una renúncia legal dels drets de LLEIDA.NET i que LLEIDA.NET seguirà disposant d'aquests drets.

13.4 Si un tribunal, amb la jurisdicció competent per decidir sobre aquest assumpte, falla que alguna de les disposicions d'aquestes Condicions no és vàlida, aquesta disposició s'eliminarà de les Condicions sense que això afecti a la resta. La resta de Condicions seguiran sent vàlides i vigents.

13.5 Reconeix i accepta que cadascun dels membres del grup d'empreses subsidiàries i filials de LLEIDA.NET constitueixen beneficiaris tercers de les Condicions i que aquestes empreses estan autoritzades a aplicar directament les disposicions de les Condicions que els concedeixin els beneficis o drets pertinents Excepte l'anteriorment estipulat, no hi haurà cap altra persona o empresa beneficiària de les presents Condicions.

13.6 Les Condicions del servei i la relació contractual entre vostè i LLEIDA.NET establerta en virtut d'aquestes es regiran per les lleis d'Espanya. Vostè i LLEIDA.NET accepten sotmetre's a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Lleida per resoldre qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació i/o execució de les presents Condicions, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.