Ús de galetes

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i continguts mitjançant l'anàlisi dels hàbits de navegació dels visitants. Si continues navegant o cliques el botó "Acceptar", considerem que n'acceptes el seu ús.

Més informació

Jurídic

El certificat de Lleida.net

El certificat és la prova documental, el justificant, de l'enviament de la comunicació.

Es tracta d'un fitxer en PDF, pensat per a poder-se imprimir en cas de que sigui necessari.

Certificat de comunicació electrònica

Email certificat

Identificador del certificat: E855295-I

El certificat de Lleida.net

L'operadora de telecomunicacions "LLEIDANETWORKS Serveis Telemàtics, SA" en qualitat de tercer de confiança, certifica que les dades consignades en aquest document són les que consten en els seus registres de comunicacions electròniques.

+

Emissor, destinació, data, hora de lliurament i missatge

Detalls de l’enviament

Nom/Raó social de l’usuari: Talk2Me (NIF B-43726550-T)

Identificador de l’usuari: 789XBH29

Remitent: Registered Mail Service <service@mailcert.lleida.net>

(reenviat en nome de Comptabilitat Talk2Me <factures@talk2me.com>)

Destinació: Newman <admin@newman.com>

Data i hora d’enviament: 2 de Febrer de 2015 (16:00 GMT +1)

Data i hora d’entrega: 2 de Febrer de 2015 (16:05 GMT +1)

Assumpte: Email certificat - Factura 01-15

Missatge:

Bon dia,

Li envio la factura corresponent al mes de gener de 2015.

Talk2Me

+

Documents adjunts

Al certificat queda constància de tots els documents adjunts inclosos en el correu i el seu contingut.

Adjunts:

Fitxer PDF Talk2Me Fra0115 Serveis gener 2015.pdf Veure fitxer adjunt. Visible als documents.
Fitxer GIF Content1-text.html
Fitxer JPG Content2-image-logolleidanetfirma.jpg Fitxer íntegre a l’annex de documents
Fitxer Nom del fitxer

Aquest certificat s'ha generat a instàncies i amb el consentiment exprés de l'interessat, mitjançant un sistema segur i confidencial, que registra el trànsit, però que no l’intervé, revela ni controla. A aquest correu electrònic se li ha assignat l'identificador únic indicat a la capçalera del registre de l'operadora de telecomunicacions signant.

Lleida, a 2 de Febrer de 2015

+

Annexos

Annex de documents de l’enviament

A continuació es mostren els documents adjunts en els correus que intervenen en la comunicació.

Annex tècnic de l’enviament

Detalls de l’enviament i entrega als destinaratis o als seus agents electrònics autoritzats.

+

Signatura electrònica

Signatura vàlida

Signatura electrònica del SERVEI DE COMUNICACIONS CERTIFICADES DE LLEIDA.NET

Data: 2015.02.19 19:19:29 CEST

Raó: Segellat de correu de Lleida.net

Lloc: Lleida


Lleida.net Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) Edifici H1 2a planta 25003 Lleida Spain

Aquell tipus de comunicació establerta per mitjans telemàtics en la qual una tercera part, aliena a la comunicació, dóna fe d'haver-se produït la comunicació. En el cas de Lleida.net, al parlar de comunicacions electròniques certificades, parlem d'SMS i de correu electrònic.

Les comunicacions electròniques convencionals són fàcilment manipulables. Això suposa que sigui molt senzilla la impugnació, en un procediment judicial, d'una comunicació electrònica sense certificar.

La certificació redueix aquest risc a la seva mínima expressió, en existir una tercera part que acredita el contingut i el moment de la comunicació. Per a acreditar aquest contingut, aporta un document que inclou una sèrie de mesures tècniques que evita la discussió sobre les dades contingudes. En el cas de Lleida.net, emetem el següent certificat, que inclou la nostra signatura digital amb un "hash" del missatge i un segell de temps d'una entitat de certificació.

Sí. Tant l'article 24 de la LSSICE, que remet a la Llei d'Enjudiciament Civil, com la pròpia LEC, reconeixen els documents electrònics com a mitjans de prova i com a mitjans de notificació. Així ho reconeix el Tribunal Suprem en el seu Auto 2501/2013 del 21 de març:

"el procurador dels tribunals va obtenir l'efectiva notificació i requeriment en forma telemàtica, amb els certificats electrònics acreditatius de la pràctica d’això, emesos per un prestador de serveis de certificació.”

En definitiva, una comunicació electrònica certificada (sigui SMS o correu electrònic) constitueix una prova documental legítima en un judici, sotmesa al règim general:

  • Si no s'impugna, constituirà una prova plena.

  • Si s'impugna el seu valor probatori, es valorarà amb arranjament al principi de la lliure convicció del jutge.

Evidentment. Al nostre ordenament jurídic, per a que existeixi un contracte es necessita consentiment, objecte i causa. Per acreditar l'existència del consentiment, és perfectament vàlid l'ús d'un mitjà electrònic, equiparat a qualsevol mitjà escrit, tal com s'ha dit més amunt. De nou, és un document fefaent gràcies a l'existència d'una tercera part que dóna fe de l'existència de l'acord i suposa la creació d'una prova documental amb valor probatori reforçat, molt difícil de destruir.

Des de Lleida.net, podem certificar de manera bidireccional tant emails certificats com SMS certificats, generant-se autèntics contractes electrònics jurídicament vinculants.

L'article 28.2 de la LSSICE diu que "s'entendrà que s'ha rebut l'acceptació i la seva confirmació quan les parts a que es dirigeixen puguin tenir constància d'ell. En el cas que la recepció es confirmi mitjançant avís de rebut, es presumirà que el seu destinatari pot tenir la referida constància des de que aquell hagi estat emmagatzemat al servidor on estigui donat d'alta el seu compte de correu electrònic o al dispositiu utilitzat per a la recepció de comunicacions".

Això implica que és suficient certificar que la comunicació és a disposició del receptor (és a dir, al seu telèfon mòbil si és un SMS certificat, o al seu servidor de correu si es tracta d'un email certificat) per a que tingui validesa jurídica.

Es tracta d'una figura recollida a l'article 25 de la LSSICE com aquella entitat que, aliena a les declaracions de voluntat de les parts, les arxiva i en marca data i hora.

Lleida.net és la primera operadora de telecomunicacions que presta serveis com a tercer de confiança. Amb autorització de la CMT, actualment integrada dins la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) des de l’any 1998, s'ha requerit a l'empresa a Jutjats i Tribunals centenars de vegades amb la finalitat de certificar les dades d'una determinada comunicació. Això ens obliga a complir totes les obligacions inherents a ostentar aquesta autorització.

D'aquesta experiència i del coneixement sobre les necessitats del client, obtenim el know-how per a seguir oferint els nostres serveis de certificació amb la màxima qualitat i credibilitat.

Diario Expansion