Ús de galetes

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i continguts mitjançant l'anàlisi dels hàbits de navegació dels visitants. Si continues navegant o cliques el botó "Acceptar", considerem que n'acceptes el seu ús.

Més informació

Política de privadesa

Política de privadesa

Mitjançant aquest avís, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, SA (des d'ara Lleida.net) informa els usuaris del lloc www.clickandsign.eu, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD). sobre la seva política de protecció de dades personals, amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que li són sol·licitades en el lloc web per a la prestació dels seus serveis.

També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, el titular i responsable és Lleida.net. duent a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud i, si escau, remetre-li informació sobre les activitats de Lleida.net que puguin resultar del seu interès, per la qual cosa Lleida.net sol·licita el seu consentiment, incloses les comunicacions enviades per sistemes de trucades automàtiques a través de serveis de telecomunicacions sense intervenció humana: missatges SMS i correu electrònic.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, Lleida.net podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Lleida.net ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, Lleida.net es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los, i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l' estat de la tecnologia.

L'usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a l'efecte, dirigint una comunicació escrita i / o electrònica a l'adreça gdpr@Lleida.net o Lleida.net, amb adreça al Parc de Gardeny (PCiTAL), Edifici H1, Planta 2B, 25003 Lleida, en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.

En cas que l'empresa prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.

Lleida.net es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s'introdueixin. .

BAIXA: Si no desitja rebre més correus electrònics comercials pot sol·licitar-ho per correu electrònic a l'adreça bajas@Lleida.net

Datos relativos a los propios clientes

La LOPD establece garantías de protección de los datos personales de los clientes/usuarios de los servicios prestados por Lleida.net. Los datos personales que se recaban son los necesarios para la prestación de los servicios y su facturación y gestión administrativa, tales como y a efectos de numeración: nombre y apellidos, DNI, dirección postal, dirección electrónica, datos bancarios.

En este sentido, Lleida.net garantiza a sus usuarios/clientes que tratará sus datos personales de acuerdo con los siguientes principios:
- Informacíon: Lleida.net informará a sus usuarios sobre el tratamiento de sus datos personales en el momento de la formalización del contrato de prestación de servicios. con indicación de las finalidades de dicho tratamiento, previsión de cesión de los mismos e indicación de como ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
- Calidad: Lleida.net va a tratar sus datos solamente de acuerdo con las finalidades inherentes a los servicios prestados y a la facturación de los mismos, así como para la remisión de información comercial de los servicios de Lleida.net. Asimismo, se prevaldrá que los datos recabados sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad para la cual fueron recabados.
- Comunicación: Sus datos personales no van a ser cedidos por parte de Lleida.net sin su consentimiento con excepción de aquellos previstos por ley, ya sea por requerimiento de las autoridades o bien porque dicha cesión sea necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de administración de los servicios.
-Seguridad: Las medidas de seguridad exigidas por ley, en especial lo que dispone el Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal, serán atendidas por parte de Lleida.net en el desarrollo de la prestación de sus servicios, con especial atención al acceso a los sistemas mediante controles de acceso, la delimitación de dicho acceso en relación a cumplimiento de las funciones del personal y el establecimiento de copias de respaldo y recuperación