Certificats digitals eIDAS

Els certificats digitals eIDAS s'emeten seguint la Regulació 910/2014 i són vàlids a tots els països membres de la Unió Europea.

Comprar

Tipus de certificats digitals eIDAS

Existeixen diferents certificats digitals eIDAS, en funció de qui els sol·licita i de la seva funcionalitat.

Persona natural

El Certificat digital de ciutadà serveix per identificar-se com a persona física, signar documents i realitzar altres tràmits a Internet, amb les mateixes garanties jurídiques que les gestions presencials.

Treballador públic

És un certificat que identifica digitalment una persona física i la vincula una organització o entitat pública informant del càrrec que hi exerceix.

Representant legal

El Certificat digital de representant permet a les persones físiques actuar en representació d'una persona jurídica.

Pertinença a empresa

És un certificat que identifica digitalment una persona física i la vincula a una organització o entitat informant del càrrec que hi exerceix, ja sigui empleat, associat, col·laborador, client o proveïdor.

Segell electrònic

El Certificat de segell electrònic identifica una persona jurídica i permet la signatura de factures electròniques, entre d'altres.

Representant d'administració pública o Persona Natural Representant Legal sense personalitat jurídica

Certificat que permet que una persona natural ostenti la condició de representant legal sense personalitat jurídica d'una organització.

Treballador públic amb pseudònim

Es tracta d'un certificat digital que protegeix la identitat real del titular quan és necessari (policies, inspectors de sanitat, etc), no podent ser utilitzats quan realment la identitat real s'ha de conèixer.

Comprar un Certificat digital eIDAS

Formulari de compra

Resum de la compra

1 Certificat digital

Preu

Selecciona un certificat i el format per veure el preu

Forma de pagament

VisaMastercard