Preguntes freqüents

Les comunicacions electròniques certificades

És una comunicació electrònica certificada establerta per mitjans telemàtics en què una tercera part, aliena a la comunicació, dona fe que aquesta comunicació s'ha produït. En el cas de Lleida.net, en parlar de comunicacions electròniques certificades, parlem d'SMS i de correu electrònic.

Les comunicacions electròniques es defineixen a l'article 3 del Reglament eIDAS que estableix la definició següent:

"servei d'entrega electrònica certificada", servei que permet transmetre dades entre terceres parts per mitjans electrònics aportant proves relacionades amb la gestió de les dades transmeses, inclosa la prova de l'enviament i la recepció de la comunicació, i que protegeix les dades transmeses davant dels cingles de pèrdua, robatori, deteriorament o alteració no autoritzada

Les comunicacions electròniques convencionals son fàcilment manipulables. Això suposa que sigui molt senzilla la impugnació d'una comunicació electrònica sense certificar en un procediment judicial.

L'enviament de forma certificada a través dels sistemes de Lleida.net redueix aquest risc, ja que hi ha una tercera part que intervé en la comunicació recollint els esdeveniments que es produeixen des de l'enviament fins al lliurament al destinatari, així com el contingut del text i/o adjunts de la comunicació.

Les comunicacions electròniques certificades són un servei consolidat com a mitjà de comunicació entre particulars, empreses i entitats públiques que gaudeix de validesa, eficàcia i admissibilitat probatòria en un eventual procés judicial gràcies a la certificació fefaent emesa

Al Reglament eIDAS, trobem la descripció dels efectes jurídics del servei sota la nomenclatura general de Servei de lliurament electrònic certificat, ja que defineix que:

“a les dades enviades i rebudes mitjançant un servei de lliurament electrònic certificat no se'ls denegaran efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials pel mer fet que estiguin en format electrònic o no compleixin els requisits de servei qualificat de lliurament electrònic certificat”

A més, tant la llei 6/2020 de Serveis Electrònics de Confiança, com la Llei d'Enjudiciament Civil, reconeixen els documents electrònics tant com a mitjans de prova com de notificació.

En el mateix sentit es manifesta l'article 24 de la LSSICE quan reconeix la subjecció a les regles generals del dret per a la prova sobre la celebració d'un contracte electrònic i la seva admissió com a prova documental.

Sobre aquest servei abunda la jurisprudència i altres resolucions emeses en aquests darrers anys reconeixent-ne la validesa.

Tots els esdeveniments produïts des de l'enviament i el lliurament de la comunicació electrònica es reflecteixen en una evidència documental on es recull tota la informació captada en el procés.

Això permet tenir una prova, amb validesa legal, de qui ho envia, del moment en què s'envia, del moment en què es rep, des d'on s'envia, on es rep, i del contingut mateix de la comunicació, així com dels adjunts.

El format del document és PDF i està signat amb un segell de temps qualificat d'acord amb el Reglament UE 910/2014 i amb la norma RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infraestructura Time-Stamp Protocol (TSP).

El certificat constitueix una prova de caràcter privat, una evidència, envoltada d'unes mesures de seguretat tecnològiques encaminades a protegir-ne el contingut. La mecànica de recollida de les evidències es realitza única i exclusivament a l'entorn de control de LLEIDA.NET, que compta amb un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació certificat en ISO 27001:2013. Un cop recollida tota la informació es plasma en un document, se signa digitalment amb signatura reconeguda i s'hi inclou un segellat de temps d'una Autoritat de Certificació.

Aquest document s'emmagatzema de manera segura segons els criteris del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació. Lleida.net custodia l'evidència per període mínim de 5 anys, podent confirmar la seva autenticitat, integritat i licitud a petició del client i fins i tot del Jutjat si se'n qüestiona la validesa.

L'evidència en format de certificat té plena validesa legal i inclou:

 • Els detalls de l'enviament:

  • Raó Social, Identificador de l'usuari i adreça de correu remitent

  • Adreça de correu de la destinació

  • Data i hora de l'enviament

  • Data i hora de l’entrega

  • Status del servidor de correu del destinatari

  • El contingut del correu electrònic i els seus adjunts (fins a 5 MB)

 • Annex Tècnic de l'enviament:

  • ID del missatge

  • IP del servidor de correu de sortida

  • IP del servidor de correu de destinació

Segons l'article 28.2 de la Llei 34/2012, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI*):

“s'entendrà que s'ha rebut l'acceptació i la seva confirmació quan les parts a què es dirigeixin en puguin tenir constància.” En cas que la recepció de l'acceptació es confirmi mitjançant justificant de recepció, es presumirà que el destinatari pot tenir la referida constància des que aquell hagi estat emmagatzemat al servidor on estigui donat d'alta el compte de correu electrònic, o al dispositiu utilitzat per a la recepció de comunicacions”

Es presumirà que el destinatari pot tenir aquesta constància des que el missatge hagi estat emmagatzemat al servidor on estigui donat d'alta el vostre compte de correu electrònic, o al dispositiu utilitzat per a la recepció de comunicacions.

Això implica que és suficient certificar que la comunicació és a disposició del receptor (és a dir, al seu telèfon mòbil si és un SMS certificat, o al seu servidor de correu si es tracta d'un email certificat) per a que tingui validesa jurídica.

Lleida.net en qualitat de prestador de serveis de confiança, anteriorment denominat tercer de confiança, opera a l'actual Societat de la Informació com una persona jurídica que presta serveis de confiança a través d'instruments com la tradicional signatura electrònica, el lliurament electrònic certificat, entre d'altres.

Es tracta d'una figura recollida al Reglament eIDAS (Reglament (UE) 910/2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior):

«prestador de serveis de confiança», una persona física o jurídica que presta un o més serveis de confiança, bé com a prestador qualificat o com a prestador no qualificat de serveis de confiança;”

LLEIDA.NET aplica procediments de seguretat específics, sistemes i productes fiables, canals de comunicació electrònica segura, per garantir un entorn fiable sota el control exclusiu de LLEIDA.NET, amb la finalitat de garantir que el servei prestat sigui equiparable i tingui el mateix reconeixement i garanties que aquell utilitzat en un entorn completament gestionat per l'usuari.

Els serveis de Lleida.net han anat evolucionant i ofereixen a la comunitat d'usuaris una gamma de serveis amb el propòsit que es remetin documents per a la seva signatura.

El servei específic per a la signatura de documents de Lleida.net és Click & Sign, disponible en versió estàndard o personalitzada segons els requisits del client.

Igual que tots els serveis certificats de Lleida.net en què actua com a prestador de serveis de confiança, al final del procés s'emet una evidència documental en format PDF en la qual es transcriuen els esdeveniments del procés de signatura, el detall dels quals s'ha explicat a les preguntes precedents.

Lleida.net és un prestador de serveis electrònics de confiança qualificat conforme al que estableix el Reglament eIDAS per a tota la Unió Europea i operadora de telecomunicacions a diversos països, entre ells Espanya, on compta amb llicència de la CNMC per operar com a tal.

Com a Trust Services Provider (TSP), proporciona solucions de Notificació i Contractació electrònica, signatura electrònica, processos de validació d'identitat KYC 2.0, així com Solucions SMS.

Lleida.net simplifica els processos de digitalització assegurant garanties legals a les seves comunicacions online. Els serveis de certificació de Lleida.net utilitzen la seva pròpia tecnologia patentada i tenen l'avantatge de ser fàcils de fer servir, no requereixen la instal·lació de cap programari i redueixen la necessitat d'ús de paper.

Lleida.net proporciona seguretat i rendibilitat a les comunicacions electròniques d'empreses i influeix en la millora dels resultats. La característica fonamental del desenvolupament de Lleida.net és la innovació als seus serveis i es basa en dues premisses: la capacitat d'escoltar, comprendre i satisfer les necessitats dels clients i, com a equip, poder transformar aquestes necessitats en resultats a través de processos interns d'R+D.

Lleida.net va néixer el 1995 oferint servei d'accés a Internet, així com servei de hosting i va enviar el seu primer SMS el 2002. Van ser els seus clients els que van portar Lleida.net a investigar com fer lliuraments més segurs i amb prova de lliurament. Així és com Lleida.net va desenvolupar solucions de notificació electrònica que inclouen: SMS Certificat, Correu Electrònic Certificat, Factura certificada, Recepció Certificada, Openum i Openum eIDAS, així com les solucions de contractació electrònica que inclouen el Contracte SMS Certificat, Contracte Email Certificat, Click & Sign i solucions Know Your Customer (eKYC).

Qualificada en la regulació europea eIDAS a la categoria "Registered Electronic Delivery Services", actualment cotitzada al MAB, Euronext i OTC, amb més de 200 patents a tot el món i Llicència d'Operadora de Telecomunicacions als Estats Units, Colòmbia, Regne Unit, França i Espanya (amb llicència CNMC). Des de les 19 seus repartides per tot el món presta serveis a bancs, asseguradores, empreses de tecnologia financera i d'assegurances, empreses de telecomunicacions, governs, agències d'ocupació, serveis postals, serveis públics, detallistes i moltes altres organitzacions.

Més preguntes

La validesa legal de les comunicacions electròniques certificades per un proveïdor de serveis de confiança, està reconeguda a tots els països de la Unió Europea i a molts països del món. Al següent enllaç https://www.lleida.net/es/marco-legal es pot trobar el marc legal que empara el valor probatori de les comunicacions electròniques certificades als països on Lleida.net hi té presència. No dubteu a contactar amb nosaltres per informar-vos sobre la cobertura legal en altres països.

Sí, es pot adquirir més d'un SMS i correu electrònic certificat. Des del portal d'usuaris es pot fer la compra d'aquests paquets.

Actualment, acceptem totes aquelles targetes de crèdit/dèbit segures.