El document d’evidències de Lleida.net

El document d'evidències és la prova documental, el justificant de l'enviament de la comunicació. Es tracta d'un document signat digitalment i amb un segell de temps que acredita el contingut i el moment de la comunicació.

El document d’evidències de Lleida.net

El document d’evidències

Certificat de comunicació electrònica

Email certificat

Identificador del certificat: E855295-I

Logo

L'operadora de telecomunicacions LLEIDANETWORKS Serveis Telemàtics, S.A. en qualitat de tercer de confiança, certifica que les dades consignades en aquest document són les que consten als seus registres de comunicacions electròniques

Emissor, destinació, data, hora de lliurament i missatge

Detalls de l’enviament

Nom/Raó social de l’usuari: Talk2Me (NIF B-43726550-T)

Identificador de l’usuari: 789XBH29

Remitent: Registered Mail Service <[email protected]>

(reenviat en nome de Comptabilitat Talk2Me <[email protected]>)

Destinació: Newman <[email protected]>

Data i hora d’enviament: 2 / febrer / 2015 (16:00 GMT +1)

Data i hora d’entrega: 2 / febrer / 2015 (16:05 GMT +1)

Assumpte: Email certificat - Factura 01-15

Missatge:

Bon dia,

Li envio la factura corresponent al mes de gener de 2015.

Talk2Me

Documents adjunts

Al certificat queda constància de tots els documents adjunts inclosos en el correu i el seu contingut.

Adjunts:

Fitxer Nom del fitxer
PDF Talk2Me Fra0115.pdf Veure fitxer adjunt. Visible als documents.
GIF Content1-text.html
JPG Content2-image-logo.jpg Fitxer íntegre a l’annex de documents

Aquest certificat s'ha generat a instàncies i amb el consentiment exprés de l'interessat, mitjançant un sistema segur i confidencial, que registra el trànsit, però que no l’intervé, revela ni controla. A aquest correu electrònic se li ha assignat l'identificador únic indicat a la capçalera del registre de l'operadora de telecomunicacions signant.

Lleida, a 2 de Febrer de 2015

Annexos

Annex de documents de l’enviament

A continuació es mostren els documents adjunts en els correus que intervenen en la comunicació.

Detalls de l’enviament i entrega als destinaratis o als seus agents electrònics autoritzats.

Signatura vàlida

Signatura electrònica

Signatura electrònica del SERVEI DE COMUNICACIONS CERTIFICADES DE LLEIDA.NET

Data: 2015.02.19 19:19:29 CEST

Raó: Segellat de correu de Lleida.net

Lloc: Lleida

Lleida.net Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) Edifici H1 2a planta 25003 Lleida Spain