Política de privadesa

Política de privadesa

La present Política de Privacitat estableix la forma en què es tractaran les dades personals recollides a través de la pàgina web www.lleida.net (en endavant, també referida com la "web").

1. Responsable del Tractament de Dades

Responsable del tractament de dades personals
Denominació social: Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A., (en endavant LLEIDA.NET)
Domicili social: C/ Téllez 56 local C.
CIF: A25345331
Telèfon de contacte: +34 973 282 300
Delegat de protecció de dades: [email protected]

2. Finalitat del tractament

LLEIDA.NET recollirà les dades personals a través dels formularis ubicats a la Web i els tractarà amb la finalitat de:

 • Identificar als usuaris;
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o respondre a les peticions que l'usuari faci a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari al lloc web de Lleida.net;
 • Prestar els serveis contractats per l'usuari;
 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per qualsevol mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades amb productes o serveis oferts per LLEIDA.NET. L'acceptació perquè es remeti informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposa l'article 22.2 de la LSSI;
 • En el cas que l'usuari enviï el seu currículum, les dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d'ocupació remeses per l'usuari, així com per emmagatzemar i valorar el currículum remès en relació amb les vacants que es produeixin a la companyia.

Els camps marcats com a obligatoris als formularis de registre a omplir per l'usuari són estrictament necessaris per atendre les seves peticions degudament, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

Google Add-on per a Lleida.net

Lleida.net utilitza les dades recollides per a diferents finalitats:

 • Per oferir una experiència d'usuari en l'idioma seleccionat.
 • Per conèixer el(s) arxiu(s) que es vol enviar adjuntat(s)
 • Per obtenir el fitxer que has seleccionat adjuntar-lo en un correu electrònic
 • Per enviar un correu electrònic al teu nom (que serà certificat pel nostre sistema)

3. Conservació de les dades

En el cas que l'usuari hagi subscrit un contracte amb LLEIDA.NET, les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual entre les parts i, en tot cas, fins que transcorri el termini per exigir responsabilitats derivades de la relació contractual i altres obligacions legals.

En la resta dels casos, les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Així mateix, les dades seran conservades d'acord amb els terminis legals establerts en matèria legal, fiscal i comptable, prenent com a referència la data de la sol·licitud de supressió de les dades efectuada per l'interessat.

4. Legitimació per al tractament de les seves dades

En el cas que l'usuari hagi subscrit un contracte amb LLEIDA.NET, la base legal per al tractament de les dades resideix en l'execució del contracte existent entre les parts.

En la resta de supòsits en els quals l'usuari facilita dades personals a través de qualsevol formulari ubicat a la web, la base legal per al tractament de les seves dades residirà en el consentiment prestat lliurement, el qual podrà ser retirat en qualsevol moment.

5. Destinataris

LLEIDA.NET no realitzarà cap cessió ni cap transferència de dades, excepte per obligació legal.

En el cas que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals es sol·licitarà, de forma prèvia, el consentiment exprés, informat i inequívoc de l'usuari.

6. Drets de l'interessat

L'usuari, en la seva condició d'interessat, pot exercir els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accès a les dades personals: Qualsevol persona té el dret de conèixer si LLEIDA.NET tracta dades personals que les concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la rectificació de dades: Això és, a obtenir del Responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen sense demora indeguda.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les dades (dret a oblidar): És a dir, dret a obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la supressió de les dades personals que li concerneixin, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
  • Quan les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollides o tractades d'una altra manera.
  • Quan l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament d'acord amb el que estableix l'apartat a) de l'article 6.1 de l’RGPD, o en l'apartat a) de l'article 9.2 de l’RGPD, i aquest no es basi en un altre fonament jurídic.
  • Quan l'interessat s'oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, d'acord amb el que estableix l'article 21.1 i 21.2 de l’RGPD.
  • Quan les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.
  • Quan les dades personals s’hagin de suprimir per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats Membres que s'apliqui al responsable del tractament.
  • Quan les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació segons disposa l'article 8.1 de l’RGPD.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tratament: tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades que estan imposades per la norma i són:
  • Quan l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud de les mateixes.
  • Quan el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
  • Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan l'interessat s'hagi oposat al tractament exercint el seu dret d'oposició d'acord amb el que disposa l'article 21.1 RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.
 • Dret a la portabilitat de les dades: tindrà dret a rebre les dades personals que l'incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a qui els ha facilitat.
 • Dret a oposar-se al tractament: el dret de l’interessat a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a quines dades personals que l’afecten siguin objecte d’un tractament.
 • Dret a retirar el consentiment prestat: l’interessat té dret a retirar el seu consentiment per al processament de les seves dades personals en qualsevol moment.

Pot exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament a les següents adreces:

 • PCiTAL, Edifici H1, 2ª planta B, 25003 Lleida
 • Delegat de protecció de dades: [email protected]

Per a l'efectiu exercici dels seus drets, l'usuari haurà d'acompanyar, al costat de la seva sol·licitud, una fotocòpia del document corresponent per a acreditar la seva identitat (NIF, DNI, etc.).

Finalment, l'informem que té dret a acudir davant l'Agència Estatal de Protecció de Dades per presentar una reclamació, si considera que s'han vulnerat alguns dels seus drets. Mitjançant el següent enllaç, trobaràs les dades de contacte de l'agència esmentada:

7. Seguretat

LLEIDA.NET l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

8. Enllaços

El lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per LLEIDA.NET. Per això, LLEIDA.NET no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat.

Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

9. Cookies

El lloc web utilitza galetes. Vostè té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

Per a més informació, podeu consultar la nostra Política de cookies.

10. Modificació de la Política de Privadesa

LLEIDA.NET es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'informarem sobre aquests canvis mitjançant la publicació de la Política de Privacitat modificada en la pròpia Pàgina, així com mitjançant el corresponent avís que s'ubicarà a la pàgina d'inici.

11. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies i / o reclamacions sorgides de la interpretació i / o execució de la present política de privadesa es regiran per la legislació espanyola i es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.