Avís Legal

Identitat del titular de la pàgina web

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.

C/ Téllez 56, Local C, 28007 Madrid (Espanya)

CIF A25345331

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, volum 37085 foli 92 full M-662.074 Inscripció segona

Lleida.net és una operadora de comunicacions amb autorització de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions per a la prestació dels següents serveis:

 • Transmissió de dades - Proveïdor d'accés a Internet (10/12/1998).
 • Servei telefònic fix (11/05/2005).
 • Transmissió de dades - Emmagatzematge i reenviament de missatges (23/4/2008).
 • Operador mòbil virtual - Complet (5/12/2008).

Per a la prestació d'aquests serveis i sobretot en relació amb al tractament de les dades que comporten aquestes activitats, a Lleida.net li és d'aplicació la següent legislació:

 • Àmbit telecomunicacions:
  • Llei 9/2014 del 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel).
  • Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de les dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions.
 • Àmbit Serveis de confiança:
  • Reglament UE 910/2014, relatiu a la identificació electrònica i els Serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior (Reglament eIDAS)
  • Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. (LSSI)
  • Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança
 • Àmbit protecció de dades:
  • Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)
  • Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
  • Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.