Ús de galetes

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i continguts mitjançant l'anàlisi dels hàbits de navegació dels visitants. Pots obtenir més informació i modificar les preferències aquí

Rebutjar

Condicions de contractació

Condicions generals del contracte

I. Clàusules prèvies

 1. Les presents condicions regularan expressament les relacions sorgides entre LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S. A., d’ara endavant LLEIDA.NET, i els usuaris dels seus serveis, d’ara endavant EL CLIENT, anul·lant qualsevol acord previ que pogués existir entre les parts.
 2. L’accés per primera vegada als serveis suposa l’acceptació expressa de totes aquestes condicions.

II. Clàusules relatives a la condició del client

 1. Als efectes del present contracte, CLIENT és aquella persona física o jurídica que, comptant amb una estructura informàtica adequada, contracta amb LLEIDA.NET la utilització dels serveis de missatgeria.
 2. La condició d’abonat és personal i intransferible, no podent cedir-se a terceres persones sense el consentiment previ i exprés de LLEIDA.NET.
 3. En cas d’utilització del servei per terceres persones autoritzades expressament per LLEIDA.NET, EL CLIENT haurà d’instruir-les adequadament sobre la seva utilització. Així mateix, EL CLIENT es farà càrrec de les despeses d’utilització, responent directament enfront de LLEIDA.NET del mal ús dels serveis.

III. Drets i obligacions del client

 1. EL CLIENT tindrà dret a la utilització dels serveis que expressament contracti a través de LLEIDA.NET.
 2. EL CLIENT està obligat a efectuar els pagaments acordats segons les tarifes vigents amb el corresponent IVA i en els terminis convinguts.
 3. EL CLIENT s’obliga al manteniment del seu suport informàtic imprescindible per a l’accés als serveis.
 4. EL CLIENT respon del bon ús dels serveis, comprometent-se expressament a evitar qualsevol tipus d’acció que pugui danyar a sistemes, equips o serveis accessibles directament o indirectament a través de LLEIDA.NET, incloent-hi la congestió intencionada d’enllaços o sistemes, i d’acord amb les normes contingudes en les presents condicions generals.

IV. Procediment de contractació

  La contractació dels serveis de Lleida.net mitjançant la pàgina web (https://www.lleida.net.net) es completarà amb els següents tràmits:
 1. Introducció de les dades identificatives i de facturació del CLIENT.
  En cas que el CLIENT ja estigui prèviament donat d’alta i les dades mostrades no siguin correctes, tindrà la possibilitat de contactar amb el servei d’Atenció al Client per telèfon al (+34) 973 282 300
 2. Pagament dels serveis. S’activarà una passarel·la de pagament (TPV) mitjançant targeta de crèdit per procedir al pagament dels crèdits desitjats.
 3. Confirmació de compra. S’enviarà un correu electrònic a l’adreça aportada en el pas 1r de confirmació del procés de compra
 4. Enviament de la factura. En el termini màxim de 24 hores s’enviarà la factura en un arxiu en format pdf a l’adreça de correu indicada.

V. Durada del contracte

 1. El present contracte té un termini de duració mínim d’UN MES. Així mateix es renovarà automàticament per períodes d’igual temps de no existir denúncia per escrit amb l’antelació d’un mes provinent de qualsevol de les parts.
 2. LLEIDA.NET es reserva la facultat de rescindir el present contracte abans del seu venciment per causa justificada, comunicant-ho prèviament a l’abonat amb l’antelació mínima d’UN MES prevista en l’apartat anterior. No obstant això, no serà necessària aquesta comunicació anticipada en aquells casos en què, segons aquestes condicions, procedeixi la rescissió automàtica del present contracte.

VI. Preu, condicions i formes de pagament

 1. EL CLIENT s’obliga al pagament de l’abonament i la utilització dels serveis tant si són realitzats per ell mateix, com per persona autoritzada o no per ell, segons les tarifes vigents, que declara conèixer i acceptar. Aquestes tarifes s’incrementaran en el tant per cent corresponent a l’IVA aplicable.
 2. Les tarifes podran ser objecte de revisió en qualsevol moment per part de LLEIDA.NET, que seran actualitzades i podran ser consultades a la pàgina web https://www.lleida.net/ca/comprar.
 3. El retard en el pagament suposarà la interrupció del servei mentre EL CLIENT no regularitzi aquesta situació. LLEIDA.NET es reserva el dret a rescindir el present contracte sense necessitat de comunicació prèvia si el pagament es retratés més enllà de 30 dies naturals des de la data d’emissió de la factura.
 4. La falta de pagament puntual d’alguna quantitat deguda pel CLIENT, tindrà per efecte la seva incursió en mora, previ requeriment escrit de LLEIDA.NET i obligarà a l’abonat a l’abonament d’interessos de demora des del moment en què tenia de ser pagada fins a la data efectiva del seu pagament.
 5. El tipus d’interès aplicable a les quantitats degudes en concepte de mora serà l’EURIBOR a 30 dies més un marge de 0.5 punts percentuals si el retard respecte a la data de venciment de la factura és igual o inferior a 30 dies i l’EURIBOR a 30 dies més un marge de 2 punts percentuals si aquesta és superior. S’entendrà per EURIBOR el que figuri publicat en el Butlletí Oficial del Banc d’Espanya per a terminis d’un mes el dia hàbil següent al de la data de venciment de la factura.
 6. Si LLEIDA.NET prestés serveis gratuïts, aquests podran deixar de prestar-se sense previ avís, no tenint dret EL CLIENT a indemnització per danys i perjudicis.
 7. El pagament dels serveis contractats pel CLIENT es realitzarà per endavant mitjançant càrrec a la targeta de crèdit que es consigni durant el procés de contractació (VISA i Mastercard).

VII. Condicions d'ús

 1. EL CLIENT tindrà dret a la utilització dels serveis estrictament contractats, responsabilitzant-se del contingut de la informació que es transfereixi a través de la mateixa.
 2. LLEIDA.NET concedeix a l’usuari una llicència no exclusiva per utilitzar les seves aplicacions per a l’ús personal i propi a efectes comercials interns. L’usuari no pot distribuir comercialment, subllicenciar, revendre o transferir en cap cas sense el consentiment previ i per escrit de LLEIDA.NET, ni reproduir amb aquestes finalitats els programes o qualsevol modificació o derivació d’aquests, ja sigui aïllat o en conjunció amb qualsevol altre producte o programa. A més l’usuari no pot modificar els programes excepte pel seu ús personal i propi a efectes comercials interns.
 3. Llei de comerç electrònic.- EL CLIENT accepta, d’acord amb el que es disposa en els articles 21 i 22 de la LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC, LSSICE (Llei 34/2002, d’11 de juliol – B.O.E. 12 de juliol de 2002) que no podrà utilitzar els serveis per a l’enviament de missatges massius (SPAM, missatges publicitaris, promocionals o comercials) sense el consentiment o autorització expressa de cadascun dels seus destinataris, tret que concorrin excepcions legalment previstes, així com l’enviament de missatges que per la seva finalitat o contingut puguin ser considerats contraris a la llei, la moral, bons costums o constitutius de delicte o falta i aquells que puguin danyar els drets o la imatge de LLEIDA.NET o de tercers.
 4. EL CLIENT haurà de seguir les normes i termes d’utilització d’accés a qualsevol altra xarxa de serveis a través de LLEIDA.NET.
 5. EL CLIENT haurà de mantenir en secret els codis d’accés i canviar-los si existeix la suposició que terceres persones han conegut o coneixen indegudament els mateixos. En aquest últim suposat LLEIDA.NET està plenament facultada per canviar aquests codis d’accés a prèvia sol·licitud DEL CLIENT.
 6. Si EL CLIENT incomplís alguna de les condicions d’ús o les seves obligacions. LLEIDA.NET es reserva el dret d’interrompre el servei immediatament, comunicant-li-ho a l’usuari que haurà de corregir la causa del defecte perquè el servei pugui ser restablert. Si EL CLIENT no corregís el defecte en un termini de 15 dies, LLEIDA.NET pot considerar-ho causa de resolució del contracte, amb obligació per a l’usuari d’indemnitzar amb el pagament dels danys i perjudicis causats a conseqüència d’aquest defecte.
 7. Queda prohibida la redistribució dels serveis a terceres persones sense el previ consentiment exprés i per escrit de LLEIDA.NET.

VIII. Serveis prestats per Lleida.net

 1. LLEIDA.NET tindrà cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament dels serveis amb un equip tècnic i informàtic adequat.
 2. LLEIDA.NET no exercirà cap control sobre el contingut de la informació que circuli per les seves xarxes.
 3. LLEIDA.NET es reserva el dret a ampliar o millorar els serveis prestats, sense necessitat de comunicació prèvia. En les mateixes condicions LLEIDA.NET es reserva el dret de canviar els mitjans utilitzats per a la prestació del servei.

IX. Manteniment del secret i protecció de dades

 1. LLEIDA.NET informa a l’abonat que la utilització dels serveis implica que la informació vinculada als missatges es transmet electrònicament a través de la passarel·la SMS gestionada per LLEIDA.NET i queda emmagatzemada en un registre automatitzat, al qual també pot accedir EL CLIENT pel que fa a l’enviament i recepció de missatges. La finalitat d’aquest registre consisteix únicament en el seguiment i control, a efectes de facturació.
 2. En compliment del que disposa l’article 12 de la LLEI ORGÀNICA 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. 14 des 1999), LLEIDA.NET informa a l’abonat de manera expressa que les seves dades personals formaran part d’un fitxer titularitat de LLEIDA.NET i es compromet a tractar la informació personal propietat de l’usuari únicament amb la finalitat, abans esmentada, de gestió de la facturació dels serveis i per remetre-li informació relacionada amb l’activitat de LLEIDA.NET i a aplicar les mesures de seguretat exigides pel Títol VIII del REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LLEI ORGÀNICA 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. 19 de gener de 2008). Un cop finalitzada la prestació del servei entre EL CLIENT i LLEIDA.NET, les dades personals seran eliminades del registre.
 3. EL CLIENT podrà accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les seves dades dirigint-se per escrit, adjuntant còpia del seu DNI, a LLEIDA.NET, situada al PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA, EDIF. H1, PLANTA 2B o per email a rgpd@lleida.net.

X. Limitacions de responsabilitat

 1. LLEIDA.NET no es fa responsable de les infraccions de la legislació vigent que a conseqüència de l’ús indegut del servei pugui cometre EL CLIENT. Si LLEIDA.NET detectés l’existència de qualsevol irregularitat en l’ús del servei, podrà rescindir el contracte sense necessitat de comunicació prèvia a l’abonat.
 2. LLEIDA.NET no serà responsable ni expressament ni implícitament de l’adequació dels serveis que proporciona a les necessitats reals del CLIENT. La seva inadequació no podrà ser causa de resolució ni de devolucions de pagament.
 3. LLEIDA.NET no es fa responsable de la interrupció del servei per limitacions horàries derivades del tipus de servei subscrit.
 4. La responsabilitat de LLEIDA.NET en qualsevol dels casos d’incompliment imputables a ella estarà limitada a l’import dels serveis prestats objecte de reclamació.
 5. Atès que LLEIDA.NET depèn dels serveis de terceres parts per a l’adequada prestació dels que li són propis, LLEIDA.NET declina tota responsabilitat pels danys o perjudicis causats per culpa d’aquelles, acceptant exclusivament els causats per una inadequació dels mitjans telemàtics de suport o la negligent actuació dels seus propis treballadors, degudament acreditats.
 6. Atès que la major part de les instal·lacions necessàries per al bon funcionament de la xarxa depenen de terceres companyies, LLEIDA.NET no serà responsable del resultat del servei. Això inclou errors d’encaminament, pèrdues d’informació o dades, retards en el lliurament o interrupcions del servei no planificades.
 7. LLEIDA.NET declina tota responsabilitat relacionada amb la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció de les dades, programes i informació de qualsevol tipus que circulin per les seves xarxes. El contingut d’aquesta informació és d’exclusiva responsabilitat dels subjectes que la intercanvien (remitent i destinataris).
 8. LLEIDA.NET no respondrà en cas d’utilització no autoritzada per tercers del servei.

XI. Clàusules finals

 1. Cada clàusula d’aquest contracte és vàlida en si mateixa i no invalidarà la resta. La clàusula invàlida o incompleta podrà ser substituïda per una altra equivalent i vàlida per acord de les parts.
 2. Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest contracte, les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Lleida que se li encarrega la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral.

Annex definició dels serveis

A1 Serveis de notificació electrònica

A fi de poder comptabilitzar els serveis certificats, s’entén que una (1) unitat certificada és un (1) missatge SMS certificat de fins a 612 caràcters (sense utilitzar caràcters UNICODE), o d’un correu electrònic certificat de fins a 5 MB inclosos adjunts. Els correus electrònics poden pesar 20 MB com a màxim inclosos adjunts, en aquest cas, es comptabilitza com 4 unitats certificades (5 MB per unitat certificada). Cada tram de fins a 612 caràcters o 5 MB, computarà com una (1) unitat certificada.

Els documents d’evidències generats pels serveis de notificació electrònica es custodien per un període de 5 anys, inclòs a les tarifes aplicables.

SMS Certificat Servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat d’operadora de comunicacions i prestador de serveis de confiança, posa a disposició de la persona usuària la seva xarxa per al lliurament d’un missatge curt de dades dirigit a un número de telèfon mòbil i posteriorment emet un document d’evidències signat digitalment, amb un segell de temps, que acredita nombre emissor i receptor, contingut del missatge i moment de l’enviament i de lliurament del missatge fins on ho permeti la xarxa d’interconnexió i les característiques corresponents a l’operadora de destinació. El servei té variants en la tipologia de còmput i tarifació, consulti amb Atenció al Client.

Correu electrònic certificat: Servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat de prestador de serveis de confiança, rep, reencamina i lliura un correu electrònic d’un usuari emissor a un o diversos usuaris receptors, generant un document d’evidències signat digitalment que acredita adreça de correu electrònic emissora, adreces de correu electrònic receptores, contingut del missatge i lliurament a la bústia de correu electrònic del servidor de destinació. Així mateix, s’adjunta un annex amb informació relativa a l’accés al contingut del correu electrònic certificat. Aquest annex es genera de forma automatitzada en cas de produir-se la descàrrega d’un píxel inserit al correu electrònic certificat. Atès que la descàrrega del píxel és una acció aliena al control de Lleida.net, aquesta no es fa responsable de la informació obtinguda a través d’aquesta descàrrega, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquesta. Aquest servei disposa de la variant FACTURA CERTIFICADA, consultar per més informació.

Recepció certificada: servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat d’operador de comunicacions i prestador de serveis de confiança, posa a disposició de l’usuari client una bústia de correu electrònic generador de prova dels correus electrònics entrants, emetent un document d’evidències signat digitalment. Servei també disponible mitjançant SMS en la seva qualitat d’operador de telecomunicacions.

Openum: servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat de prestador de serveis de confiança certifica si un missatge de correu electrònic enviat des de la plataforma https://admin.openum.eu o https://tools.lleida.net ha estat obert o llegit, emetent un document d’evidències signat digitalment que recull els esdeveniments de l’enviament del correu electrònic i l’esdeveniment d’accés a una URL gestionada per Lleida.net en la qual s’allotja un o diferents documents adjunts tipus PDF.

A2 Serveis de notificació electrònica

Per tal de poder comptabilitzar i carregar al client els missatges certificats, es considerarà una unitat certificada un missatge SMS certificat de fins a 612 caràcters (sense ocupació de caràcters UNICODE), o d’un correu electrònic certificat de fins a 5 MB inclosos adjunts. Els correus electrònics poden pesar 20 MB com a màxim inclosos adjunts, en aquest cas, es comptabilitza com 4 unitats certificades (5 MB per unitat certificada). Cada tram de fins a 612 caràcters o 5 MB, computarà com una (1) unitat certificada. En el cas dels serveis de contracte certificat (Contracte SMS o Contracte email), es considerarà una unitat certificada per cada missatge enviat o resposta rebuda.

Contracte SMS Certificat: servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat d’operador de comunicacions i prestador de serveis de confiança, posa a disposició de la persona usuària la seva xarxa per al lliurament d’un missatge curt de dades dirigit a un número de telèfon mòbil així com per la recepció de la resposta al missatge enviat, emetent un document d’evidències signat digitalment, amb un segell de temps, que acredita número emissor i receptor, contingut del missatge inicial i de la resposta, moment del lliurament del missatge inicial i de la resposta, tot això si fos possible.

Contracte email certificat: servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat de prestador de serveis de confiança, rep en una bústia electrònica creada pel client, un correu electrònic per reencaminar-lo i entregar-lo, amb els arxius adjunts en cas d’haver-n’hi, a un correu electrònic receptor. El receptor té la possibilitat de contestar al mateix i adjuntar arxius. Un cop realitzada la resposta, es genera un document d’evidències signat digitalment que acredita adreça de correu electrònic emissora, adreça de correu electrònic receptor, contingut del missatge i entrega a la bústia de correu electrònic receptor i la resposta, en cas d’haver-n’hi, amb indicació de tot això amb els adjunts que s’hagin inclòs en el procés.

Connectaclick Basic: servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat de prestador de serveis de confiança, certifica un procés de contractació iniciat des de la plataforma https://tools.lleida.net, incloent la certificació d’un correu electrònic i la certificació d’un esdeveniment ocorregut en una URL gestionada per Lleida.net mitjançant la qual es dona conformitat, a través de la pulsió d’un botó de signatura o acceptació del document enviat per correu electrònic i el seu adjunt en suport PDF allotjat en una url gestionada per Lleida.net.

Connectaclick Basic: Lleida.net, as trusted service provider receives, certifies a contracting process sent from the platform https://tools.lleida.net, including an email certification and the certification of an action at an URL managed by Lleida.net through which the proposal sent by email and its attachment in pdf format is accepted.

A3 Serveis de comunicacions no certificades

SMS: servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat d’operador de comunicacions electròniques, facilita una plataforma d’enviament de missatges curts SMS a telèfons mòbils de tots els operadors mòbils, sotmès a la cobertura existent en el moment de l’enviament, amb remitent numèric facilitat per LLEIDA.NET o remitent personalitzat en format alfanumèric (fins a 11 caràcters). Aquest servei inclou la possibilitat de rebre un justificant de recepció, a petició de la persona usuària, notificant el lliurament en totes les operadores en què el servei sigui suportat. En el cas de fer-se ús de l’opció de remitent personalitzat, d’un text de fins a 11 caràcters o d’un número de telèfon diferent de l’assignat a l’usuari, no serà possible la recepció de respostes. No tots els operadors mòbils permeten enviar SMS amb remitent personalitzat, de manera que aquests no tindran garantia de lliurament.

2-FACTOR AUTHENTICATION SMS: Servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat d’operador de telecomunicacions, envia un missatge de text amb un codi OTP, que ha de ser introduït en una landing page de la qual es retorna un resultat de la validació. El procés es caracteritza perquè el remitent del SMS no coneix el codi OTP, ni Lleida.net coneix des d’on s’utilitza, sent el destinatari del missatge l’únic que coneix la informació completa. Servei disponible mitjançant integració d’API disponible a https://api.lleida.net. El servei pot prestar-se mitjançant l’enviament d’un SMS CERTIFICAT.

MMS: Servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat d’operador de comunicacions electròniques, facilita una plataforma d’enviament de missatges multimèdia MMS a telèfons mòbils de tots els operadors mòbils, sotmès a cobertura existent en el moment de l’enviament, amb remitent numèric facilitat per LLEIDA.NET o remitent personalitzat en format alfanumèric (fins a 11 caràcters). Aquest servei pot incloure la possibilitat de rebre un acusament de rebut, a petició de la persona usuària, notificant l’entrega en totes les operadores en les quals el servei sigui suportat. En el cas de fer-se ús de l’opció de remitent personalitzat, d’un text de fins a 11 caràcters o d’un número de telèfon diferent de l’assignat a l’usuari, no serà possible la recepció de respostes. No tots els operadors mòbils permeten enviar MMS amb remitent personalitzat, pel que aquests no tindran garantia d’entrega. Servei disponible en modalitat certificada.

A4 Serveis de validació de dades

Validació de telèfon: el servei permet determinar una sèrie d’informació vinculada a un telèfon mòbil mitjançant l’ús de la tecnologia ENUM. Lleida.net facilitarà, en funció de la modalitat contractada del servei, la següent informació:

 • Check Network: Consulta de l’operadora a la qual pertany número mòbil/fix (temps de resposta < 50 milisegons).

 • Check All: Consulta d’operadora i estat en què es troba (existeix o no existeix i si està actiu) un número mòbil.

Email Checker: servei pel qual Lleida.net comprova l’existència d’un correu electrònic i comunica el resultat al client. Servei només disponible mitjançant API.

eKYC OCR: Servei que recull les dades capturades a través de la presa de fotografies dels documents identificatius, les quals es retornen per al seu tractament. Servei només disponible mitjançant API (consultar http://api.lleida.net/dtd/stampid/v2/es/).

eKYC Docs: Servei pel qual es comprova la validesa d’un document identificatiu mitjançant la comprovació de la seva integritat a través de l’anàlisi del codi MRZ. Mitjançant la captura de l’anvers i el revers del document, es validen els paràmetres d’absència/presència de les mesures de seguretat d’aquests, retornant un informe amb el resultat de l’anàlisi. Servei només disponible mitjançant API (consultar http://api.lleida.net/dtd/stampid/v2/es/).

eKYC Photo: Servei pel qual es comprova la validesa d’un document identificatiu mitjançant la comprovació de la seva integritat a través de l’anàlisi de diferents elements d’aquest. Mitjançant la captura de l’anvers i el revers del document i una fotografia del titular, es validen els paràmetres d’absència/presència de les mesures de seguretat del document i la correspondència de la fotografia presa amb la del document, retornant un informe amb el resultat de l’anàlisi. Servei només disponible mitjançant API (consultar http://api.lleida.net/dtd/stampid/v2/es/).

eKYC Video: Consisteix en un procediment d’identificació no presencial mitjançant videoconferència que pot ser assistit o automàtic, en el qual s’inclou el procés de validació de documents.

El servei realitza una gravació de la videoconferència i captura de les imatges de l’anvers i revers del document d’identitat, i d’una selfie mitjançant la solució Web SDK. Després de la captura realitzada, de la validació de les imatges s’obté una sèrie de paràmetres de validació d’identitat en els que s’inclou la biometria facial. Després de l’anàlisi, el sistema realitza una validació dels paràmetres obtinguts, podent definir diferents lògiques segons les necessitats del negoci.

Després del procés d’identificació es recullen com evidència:

 • a) Anvers del document d’identitat capturat durant la videoconferència .

 • b) Revers del document d’identitat capturat durant la videoconferència.

 • c) Fotografia de la persona interessada capturada durant la videoconferència.

 • d) Data i hora d’inici de la sessió.

 • e) Data i hora de finalització de la sessió.

 • f) Resultat de la validació (Positiva o negativa)

 • g) Geolocalització de la persona interessada segons el dispositiu utilitzat i autorització de l’usuari (opcional).

 • h) Detalles tècnics de la validació.

 • i) Vídeo del procés d’identificació.

i es validen els següents paràmetres:

 • Presència/absència de mesures de seguretat dels documents d’identitat utilitzats al procés d’identificació. Permetent definir per part del negoci del client el nivell d’exigència i lògica d’acceptació basat en els paràmetres disponibles

 • Correspondència de la fotografia de la persona interessada amb el document d’identitat utilitzat en el procés d’identificació basada en el % de la correspondència facial obtinguda.p>

  El procés de validació dels paràmetres serà proporcionat pel CLIENT, o en el seu cas, el client final.p>

  Un cop finalitzada la gravació, totes les dades anteriors i el vídeo generat, es recullen en un document d’evidències mitjançant el qual se certifiquen, en qualitat de tercer de confiança, tots els esdeveniments esdevinguts durant el procés d’identificació mitjançant la videoconferència, incloent-hi la data d’inici i fi de la sessió, nom i número del document d’identitat de la persona interessada, resultat de la identificació, hash dels vídeos generats i com arxius adjunts s’inclouen les dades descrites anteriorment.

The validation process of the parameters will be provided by the CLIENT, or as the case may be the final client.

Once the recording is finished, the previous data and the video generated, are collected in an electronic document (certificate) issued by Lleida.net as digital witness by which all the events that occurred during the process of identification by video conference are certified including the start and end date of the video conference session, name and number of the identity document of the person concerned, the result of the ID validation, the hash of the videos generated and as attachments the data described in the previous paragraph.

Modalitats

LLEIDA.NET posa a disposició del CLIENT diferents modalitats de prestació del mateix en funció del grau d’automatització del procés de videoconferència:

 • a) Desatès: L’aprovació de la identificació de la persona interessada es realitza de forma automàtica a partir dels paràmetres acordats entre LLEIDA.NET i el CLIENT, i prenent com a base els paràmetres recollits de la validació de l’anvers, revers i fotografia del document d’identitat utilitzant en el procés d’identificació.

 • b) Post approval: L’aprovació de la identificació de la persona interessada es realitza de forma manual pel CLIENT a través del BackOffice o API a la seva disposició en un moment posterior a la realització de la videoconferència, tenint com material de suport les dades recopilades a la mateixa i els resultats del servei ID Cloud.

 • c) Mixta: L’aprovació de la identificació es realitza de forma automàtica a partir dels paràmetres acordats entre LLEIDA.NET i el CLIENT. Si no es compleixen aquests paràmetres, l’aprovació passa a modalitat Post approval.

Per la integració, LLEIDA.NET proporcionarà un SDK (Software Development Kit) que podrà utilitzar el CLIENT per adaptar la solució al seu flux i look&feel. Aquesta personalització podrà realitzar-la el client final o LLEIDA.NET segons les necessitats i/o capacitats del client.

En la fase de definició del projecte, s’hauran de definir els paràmetres i valors que es considerin perquè la identificació sigui negativa.

In the project definition phase, the parameters and values that are considered for the identification to be negative must be defined.

A5. CLICK & SIGN

CLICK &SIGN és un procés que combina els diferents serveis de Lleida.net amb el propòsit de signar documents. Mitjançant l’inici del procés a través d’un sms o mail certificat amb un enllaç adjunt, en accedir al mateix es realitzen els esdeveniments de signatura electrònica.

Els elements que utilitza el servei són els següents:

 • CLICK&SIGN START: el sms o mail certificat que inicia el procés que inclou un enllaç a una landig page.

 • CLICK&SIGN OTP: el sms certificat que envia una OTP (One Time Password).

 • CLICK&SIGN BASE: els elements de signatura de procés a la landing page, poden ser: botó d’acceptació, OTP, botó amb graf. Inclouen 3 sms i 10 mails recordatoris no certificats.

 • CLICK&SIGN REMINDER: sms o mails certificats per enviar com a recordatoris al signant.

 • CLICK&SIGN UPLOAD FILES: esdeveniment no certificat per la pujada d’arxius. Es permeten fins a 5 arxius d’un màxim de 4MB cada un. La tipologia d’arxius permesos és .pdf, .jpg y .png.

 • CLICK&SIGN REGISTERED UPLOAD FILES: esdeveniment certificat per la pujada d’arxius es permeten fins a 5 arxius d’un màxim de 4MB cada un. La tipologia d’arxius permesos és .pdf, .pjg i .png. Els arxius tipus imatge s’emmagatzemen comprimits en el document d’evidències.

El procés es configura mitjançant la combinació dels elements anteriors, podent parametritzar diferents documents, signats i nivells de signants.

La configuració ha de realitzar-se mitjançant API que es troba disponible a https://api.clickandsign.eu i també permet certes configuracions a través de la plataforma web disponible a https://admin.clickandsign.eu.

Al final del procés es genera un certificat que recopila tots els esdeveniments que s’han utilitzat per a la signatura; el document d’evidències es custodia per Lleida.net durant 5 anys.

A6. OPENUM

Servei pel qual se certifica si s’ha accedit al contingut d’un missatge de correu electrònic enviat des de la plataforma https://admin.openum.eu. Lleida.net certifica l’esdeveniment d’accés a una URL gestionada per Lleida.net en la qual s’allotja un document adjunt tipus PDF. Servei disponible també mitjançant API.

Els elements que utilitza el servei són els següents:

 • OPENUM START: el SMS o mail certificat que inicia el procés que inclou un enllaç a una URL on es troba allotjat el document o documents a notificar. Obligatori.

 • OPENUM BASE: acredita que s’ha accedit a la URL. Obligatori.

 • OPENUM REMINDER: SMS o mails certificats per enviar com a recordatoris al destinatari. Opcional.

Al final del procés es genera un document d’evidències que recopila tots els esdeveniments que s’han utilitzat per a la signatura i que custodia Lleida.net durant 5 anys. En el cas que el procés expiri, s’emet un document d’evidències a l’efecte.

Tarifes Base Dels Serveis

Article Títol Divisa UV Valor unitari
1001 RECÀRREGA DE CRÈDITS EUR CRE 0,1180638
1002 CRÈDITS SMS EUR CRE 0,0743801
1003 RECÀRREGA DE CRÈDITS EUR CRE 0,0743801
1004 SMS CERTIFICAT EUR CRT 0,8260001
1005 CRÈDITS CHECKER EUR CRE 0,0743801
1006 CONTRACTE SMS CERT. - INICI EUR CRT 0,8260001
1007 TERMINACIÓ EUR SMS 0,0770100
1009 CHECKER EUR NET 0,0118001
1009 CHECKER EUR ALL 0,0354001
1009 CHECKER EUR HST 0,2360001
1009 CHECKER EUR HSL 0,1180001
1009 CHECKER EUR HSP 0,1770001
1009 CHECKER EUR EML 0,0413001
1009 CHECKER EUR RT 0,0442501
1009 CHECKER EUR RC0 0,1180001
1015 CONTRACTE SMS CERT. - TANCAT EUR CRT 0,8260001
1025 FACTURA CERTIFICADA EUR CRT 0,8260001
1026 E-MAIL CERTIFICAT EUR CRT 0,8260001
1027 MAILER EUR CRE 0,0743801
1027 MAILER EUR EML 0,0590001
1029 RECEPCIÓ CERTIFICADA SMS EUR CRT 0,7000001
1031 RECEPCIÓ CERTIFICADA E-MAIL EUR CRE 0,0743801
1031 RECEPCIÓ CERTIFICADA E-MAIL EUR CRT 0,8260001
1032 MMS CERTIFICAT EUR CRE 0,0743801
1033 CONTRACTE E-MAIL CERT. - INICI EUR CRT 0,8260001
1034 CONTRATO E-MAIL CERT - TANCAT EUR CRT 0,8260001
1064 SMS CERTIFICAT PER PARTS EUR CRT 0,3540001
1076 CLICK&SIGN GDPR SIGNED EUR UN 0,5800001
1075 CLICK&SIGN GDPR START MAIL EUR UN 0,0400001
1074 CLICK&SIGN GDPR START SMS EUR UN 0,0700001
1081 CLICK&SIGN OTP EUR UN 0,8260001
1080 CLICK&SIGN REMINDER EUR UN 0,8260001
1079 CLICK&SIGN START EUR UN 0,8260001
1078 CLICK&SIGN BASE EUR UN 1,1810001
1082 eKYC Photo EUR UN 1,1810001
1047 eKYC DOCS EUR UN 0,8260001
1052 CONNECTACLICK BÀSIC EUR CRT 0,8260001
1055 OPENUM EUR CRT 0,8260001
1054 CLICK&SIGN PRO EUR UN 0,8260001
1061 CLICK&SIGN CIR_2 EUR UN 0,8260001
1069 eKYC OCR EUR UN 0,4130001
1073 CLICK&SIGN EUR UN 1,1810001
1085 OPENUM EIDAS EUR CRT 1,2390000
1086 2-FACT AUTH SMS EUR UN 0,2362000
1087 2-FACT AUTH SMS CERTIFICADO EUR UN 0,4724000
1088 SMS CERTIFICAT PER PARTS EUR CRT 0,3543000
1089 C&S UPLOAD FILES EUR UN 0,4130001
1090 C&S REGISTERED UPLOAD FILES EUR UN 0,8260000
1091 2-FACT AUTH EMAIL EUR UN 0,2362000
1092 2-FACT AUTH REGISTERED MAIL EUR UN 0,4724000
1095 OPENUM START EUR UN 0,8260001
1094 OPENUM BASE EUR UN 1,1810001
1096 OPENUM REMINDER EUR UN 0,8260001